Chủ nhật, 22/4/2018 Trang chủ  >  Tin tức Bộ GTVT  > Đảng, Đoàn TN, Công đoàn
  • Kỷ niệm 40 năm thành lập viện Chiến lược và Phát triển GTVT
  • Website tổng cục đường bộ
  • cuc hang hai
  • Nhà xuất bản GTVT

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên

10/12/2008 9:29 GMT+7

 

ĐẢNG BỘ VIỆN CL VÀ PTGTVT
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: ………………………
 
 
Hà nội., ngày ....... tháng ........... năm........
 
 
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng đảng viên
 
Tên tôi là: ..........................................................................................................................................
Chức vụ hiện nay:..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Là đảng viên thuộc chi bộ:..............................................................................................................
Đảng bộ: .............................................................................................................................................
 (Nếu chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời thì ghi thêm tên chi bộ, đảng bộ nơi sinh hoạt đảng chính thức)          
................................................................................................................................................................
1. Tự kiểm điểm:
1.1. Về tư tưởng chính trị: ............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống: .......................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao: .....................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.4. Về tổ chức, kỷ luật: ..................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Tự đánh giá xếp loại đảng viên:
     (Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ hay đảng viên vi phạm tư cách)
................................................................................................................................................................
Người tự kiểm điểm
   (Ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
Ý kiến nhận xét và kết quả biểu quyết của chi bộ
 
1. Ý kiến nhận xét:(Nội dung kết luận của đ/c chủ trì được chi bộ thông qua):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Kết quả biểu quyết của chi bộ: (Chi bộ biểu quyết: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ hay vi phạm tư cách; đề nghị biểu dương hoặc khen thưởng đảng viên xuất sắc (nếu có); làm thủ tục đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm).
................................................................................................................................................................
T/M CHI BỘ
     Bí thư
       (Ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
Cấp uỷ cơ sở quyết định kết quả đánh giá chất lượng đảng viên
 
Tập thể cấp uỷ xem xét, quyết định: (phân loại đảng viên; biểu dương hoặc đề nghị khen thưởng đảng viên xuất sắc hay đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm, nếu có).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
T/M ĐẢNG ỦY
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Bản kiểm điểm này được lưu trong hồ sơ đảng viên hàng năm